Chính sách bảo mật

Quy định chung Chính
sách xử lý dữ liệu cá nhân này được thực hiện theo các yêu cầu của Luật Liên bang ngày 27.07.2006. Dữ liệu Cá nhân ”và xác định thứ tự xử lý dữ liệu cá nhân và các biện pháp để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân, được thực hiện bởi PariMatch Betting (sau đây gọi là – Nhà điều hành).
1.1 Mục tiêu và điều kiện hoạt động chính của Nhà điều hành là tuân thủ các quyền và tự do của con người và dân sự khi xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm bảo vệ quyền riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình.
1.2 Chính sách hiện tại của Nhà điều hành về việc xử lý dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là – Chính sách) áp dụng cho tất cả các thông tin mà Nhà điều hành có thể có được về những người truy cập trang web http://parimatch-bet-vn.com/.

Các khái niệm cơ bản được sử dụng trong Chính sách
2.1 Xử lý tự động dữ liệu cá nhân – xử lý dữ liệu cá nhân bằng thiết bị máy tính;
2.2 Phong tỏa dữ liệu cá nhân – là tạm thời chấm dứt xử lý dữ liệu cá nhân (trừ trường hợp việc xử lý là cần thiết để làm rõ dữ liệu cá nhân);
2.3 Trang web có nghĩa là một tập hợp các tài liệu đồ họa và thông tin, cũng như các chương trình máy tính và cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính khả dụng của chúng trên Internet tại địa chỉ mạng http://parimatch-bet-vn.com/;
2.4 Hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân – một tập hợp dữ liệu cá nhân chứa trong cơ sở dữ liệu dữ liệu cá nhân, công nghệ thông tin và phương tiện kỹ thuật đảm bảo quá trình xử lý của chúng;
2.5 Phi cá nhân hóa dữ liệu cá nhân – các hành động mà không thể xác định, nếu không sử dụng thông tin bổ sung, dữ liệu cá nhân nào thuộc về một Người dùng cụ thể hoặc một đối tượng khác của dữ liệu cá nhân;
2.6 Xử lý dữ liệu cá nhân – bất kỳ hành động (hoạt động) hoặc tập hợp các hành động (hoạt động) nào được thực hiện có hoặc không sử dụng các phương tiện tự động hóa với dữ liệu cá nhân, bao gồm thu thập, ghi lại, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, làm rõ (cập nhật, sửa đổi), trích xuất , sử dụng, chuyển giao (phân phối, cung cấp, truy cập), ẩn danh, chặn, xóa, phá hủy dữ liệu cá nhân;
2.7 Nhà điều hành – một cơ quan nhà nước, chính quyền thành phố, pháp nhân hoặc cá nhân, độc lập hoặc cùng với những người khác, sắp xếp và (hoặc) thực hiện việc xử lý dữ liệu cá nhân, cũng như xác định mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân, thành phần dữ liệu cá nhân được xử lý, các hành động (hoạt động) được thực hiện với dữ liệu cá nhân;
2.8 Dữ liệu cá nhân – bất kỳ thông tin nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Người dùng cụ thể hoặc có thể xác định được của trang web http://parimatch-bet-vn.com/;
2.9. Người dùng – bất kỳ khách truy cập nào vào trang web http://parimatch-bet-vn.com/;
2.10. Cung cấp dữ liệu cá nhân – các hành động nhằm mục đích tiết lộ dữ liệu cá nhân cho một người nhất định hoặc một nhóm người nhất định;
2.11. Phổ biến dữ liệu cá nhân – bất kỳ hành động nào nhằm mục đích tiết lộ dữ liệu cá nhân cho một loạt người không xác định (chuyển dữ liệu cá nhân) hoặc để cung cấp dữ liệu cá nhân cho vô số người, bao gồm cả việc công bố dữ liệu cá nhân trên các phương tiện truyền thông, đưa vào thông tin và mạng viễn thông hoặc cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân theo bất kỳ cách nào khác;
2.12. Chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới – chuyển dữ liệu cá nhân trên lãnh thổ nước ngoài cho cơ quan nhà nước nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc pháp nhân nước ngoài;
2.13. Phá hủy dữ liệu cá nhân – bất kỳ hành động nào, do đó dữ liệu cá nhân bị phá hủy không thể khôi phục được với việc không thể khôi phục thêm nội dung của dữ liệu cá nhân trong hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân và (hoặc) phá hủy phương tiện quan trọng của dữ liệu cá nhân.

Nhà điều hành có thể xử lý dữ liệu cá nhân sau đây của Người dùng
3.1 Họ, tên, chữ viết tắt;
3.2 Địa chỉ e-mail;

3.3. Số điện thoại.

3,4; Năm, tháng, ngày và nơi sinh;

3,5; Hình ảnh;
3.6 Trang web cũng thu thập và xử lý dữ liệu mạo danh của khách truy cập (bao gồm cookie) bằng cách sử dụng các dịch vụ thống kê trên Internet (Yandex Metrika và Google Analytics, v.v.).
3.7 Dữ liệu được đề cập ở trên sau đây trong văn bản của Chính sách được kết hợp với khái niệm chung về Dữ liệu Cá nhân.

Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân
4.1 Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng là để thông báo cho Người dùng bằng cách gửi email; giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng dân sự; cung cấp cho Người dùng quyền truy cập vào các dịch vụ, thông tin và / hoặc tài liệu có trên trang web.
4.2 Ngoài ra, Nhà điều hành có quyền gửi cho Người dùng thông báo về các sản phẩm và dịch vụ mới, ưu đãi đặc biệt và các sự kiện khác nhau. Người sử dụng luôn có thể từ chối nhận các thông báo cung cấp thông tin bằng cách gửi email tới Nhà điều hành theo địa chỉ [email protected] / với lưu ý “Từ chối thông báo về sản phẩm, dịch vụ mới và ưu đãi đặc biệt”.
4.3 Dữ liệu ẩn danh của Người dùng, được thu thập với sự trợ giúp của các dịch vụ thống kê Internet, phục vụ cho việc thu thập thông tin về các hành động của Người dùng trên Trang web, cải thiện chất lượng của Trang web và nội dung của nó.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân
5.1 Nhà điều hành chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng khi người dùng điền và / hoặc gửi chúng một cách độc lập thông qua các biểu mẫu đặc biệt trên trang web http://parimatch-bet-vn.com/. Bằng cách điền vào các biểu mẫu liên quan và / hoặc gửi dữ liệu cá nhân của mình cho Nhà điều hành, Người dùng thể hiện sự đồng ý của mình đối với Chính sách này.
5.2 Nhà điều hành xử lý dữ liệu ẩn danh về Người dùng nếu dữ liệu đó được cho phép trong cài đặt trình duyệt của Người dùng (tính năng lưu tệp “cookie” và sử dụng công nghệ JavaScript được bật).

Quy trình thu thập, lưu trữ, chuyển giao và xử lý dữ liệu cá nhân khác
An toàn đối với dữ liệu cá nhân do nhà điều hành xử lý, được cung cấp bằng cách thực hiện các biện pháp pháp lý, tổ chức và kỹ thuật, cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực bảo vệ toàn bộ dữ liệu cá nhân.
6.1 Nhà điều hành cung cấp sự an toàn của dữ liệu cá nhân và thực hiện tất cả các biện pháp có thể, ngoại trừ việc truy cập vào dữ liệu cá nhân của những người không được phép.
6.2 Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ không bao giờ, trong bất kỳ trường hợp nào được chuyển giao cho bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp liên quan đến việc thực thi pháp luật hiện hành.
6.3 Trong trường hợp xác định được dữ liệu cá nhân không chính xác, Người dùng có thể tự cập nhật chúng bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ e-mail của Nhà điều hành [email protected] / kèm theo ghi chú “Đang cập nhật thông tin cá nhân dữ liệu”.
6.4 Khoảng thời gian xử lý dữ liệu cá nhân là không giới hạn. Người dùng có thể rút lại sự đồng ý của họ đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thông báo qua email đến địa chỉ email của Nhà điều hành [email protected] /, được đánh dấu là “Rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân ”.

Chuyển dữ liệu cá nhân
xuyên biên giới 7.1 Trước khi chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới, nhà điều hành có nghĩa vụ đảm bảo rằng quốc gia nước ngoài, đến lãnh thổ mà việc chuyển giao dữ liệu cá nhân được cho là sẽ được thực hiện, cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy đối với các quyền của các chủ thể của dữ liệu cá nhân.
7.2 Việc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, không đáp ứng các yêu cầu trên, chỉ có thể được thực hiện nếu chủ thể dữ liệu cá nhân đồng ý bằng văn bản về việc chuyển dữ liệu cá nhân của họ và / hoặc hiệu suất của hợp đồng, mà chủ thể dữ liệu cá nhân là một bên, có sẵn.

Điều khoản cuối cùng
8.1 Người dùng có thể nhận được bất kỳ lời giải thích nào về các câu hỏi quan tâm liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ bằng cách liên hệ với Nhà điều hành qua e-mail tại [email protected].
8.2 Tài liệu này sẽ phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong chính sách xử lý dữ liệu cá nhân của Nhà điều hành. Chính sách có hiệu lực vô thời hạn cho đến khi được thay thế bằng một phiên bản mới.
8.3. Phiên bản hiện tại của Chính sách được cung cấp miễn phí trên Internet tại http://parimatch-bet-vn.com/privacy-policy/.